Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

Panic des marais, Pied-de-coq - Poaceae

FLORE / ECHINOCHLOA