Oxalis acetosella L.

Oxalis petite oseille, Oxalide petite oseille, Oxalis des bois, Oxalide des bois, Oseille des bois - Oxalidaceae

FLORE / OXALIS