Euphorbia loreyi Jord.
Syn : Euphorbia tristis Besser, Euphorbia esula ssp tristis (Besser) Rouy

Euphorbe sombre - Euphorbiaceae

FLORE / EUPHORBIA